นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท Sugi Bee Garden จำกัด

 บริษัท Sugi Bee Garden จำกัด (ซึ่งจากนี้จะเรียกว่า บริษัท) ได้กำหนดนโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 อนึ่ง คำจำกัดความของคำศัพท์ในนโยบายต่อไปนี้จะอ้างอิงจากกฏหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(ซึ่งจากนี้จะเรียกว่า กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) และรวมถึงกฏหมายอันเกี่ยวข้องอื่นๆด้วย

1 การปฏิบัติตาม กฏหมาย แนวทางปฏิบัติ และ อื่นๆ

 ทางบริษัทปฏิบัติตาม กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฏหมายอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล( Personal Information Protection Commission:PPC) และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม

2 การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 ทางบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าโดยวิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรม

3 จุดมุ่งหมายของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน

 ทางบริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้ในขอบเขตตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่ระบุไว้ข้างล่าง หรือ ใช้ข้อมูลในขอบเขตเพื่อตอบสนองเป้าหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆอย่างสมเหตุสมผล ยกเว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเองหรือเห็นชอบด้วยกฏหมาย

 • (1) เพื่อใช้ในบริการจัดส่งสินค้ารวมไปถึงงานอันเกี่ยวข้อง
 • (2) เพื่อใช้ในบริการดูแลและช่วยเหลือลูกค้าหลังการขาย
 • (3) เพื่อใช้ในบริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ อาทิเช่น สินค้าใหม่, บริการ หรือ นิทรรศการแสดงสินค้า เป็นต้น
 • (4) เพื่อใช้ในบริการตอบคำถามหรือให้คำปรึกษากับลูกค้า
 • (5) เพื่อใช้ในบริการอันเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อทางธุรกิจ รวมทั้ง การทวงหนี้ การคืนเงิน การชำระ เป็นต้น
 • (6) เพื่อใช้ในบริการรับโทรศัพท์เพื่อพัฒนาสินค้าและ ป้องกันการเกิดปัญหา

4 การส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัทมีการส่งมอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ให้กับบริษัทในเครือและบริษัทภายนอก(รวมถึงที่อยู่ในต่างประเทศ) เพื่อที่เราจะบริหารงานได้อย่างราบรื่นและให้บริการที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าทุกท่าน ทั้งนี้ทางบริษัทจะจำกัดข้อมูลที่ส่งมอบเท่าที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

5 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

 ทางบริษัทจะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือในกรณีที่เห็นชอบด้วยกฏหมายเท่านั้น

6 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การดูแลรักษาข้อมูลอย่างเคร่งครัด
 2. ทางบริษัทจะเก็บรักษาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ และจะพยายามลบข้อมูลนั้นออกเมื่อไม่จำเป็นต่อการใช้งาน

 3. มาตรการควบคุมความปลอดภัย
 4. ทางบริษัทได้จัดทำมาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อป้องกันการรั่วไหล การเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง และ อื่นๆ

 5. การกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงาน
 6. ในการมอบหมายงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่ผู้ปฎิบัติงานนั้น ทางบริษัทจะแจ้งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องให้รู้โดยทั่วกัน พร้อมกันนั้นยังจัดให้มีการฝึกปฎิบัติงานอย่างเคร่งครัด และมีการกำกับดูแลตามที่เหมาะสมและจำเป็น

 7. การกำกับดูแลตัวแทนรวบรวมข้อมูล
 8. ในกรณีที่บริษัทมอบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้ตัวแทน ทางบริษัทจะเลือกบริษัทในเครือและบริษัทภายนอก(รวมถึงที่อยู่ในต่างประเทศ) ที่มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอันเหมาะสม และยังควบคุมดูแลบริษัทตัวแทนเหล่านั้นตามที่เหมาะสมและจำเป็น

7 การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้

 1. ในกรณีที่ได้รับคำร้องจากลูกค้าหรือผู้แทนเพื่อขอทราบวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลที่รวบรวมมา จะดำเนินการตอบกลับให้ทราบโดยทันที ยกเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
  • ก) กรณีที่เป้าหมายการใช้งานข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อเป็นการระบุตัวตนของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเอง
  • ข) กรณีที่มีความเสี่ยงต่อ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเอง
  • ค) กรณีที่มีความเสี่ยงต่อสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัทอันพึงได้รับ
  • ง) กรณที่ที่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งปฎิบัติหน้าที่ตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้ หรือ กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่
 2. ในกรณีที่ได้รับคำร้องจากลูกค้าหรือผู้แทนเพื่อขอเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมมา จะดำเนินการตอบกลับให้ทราบโดยทันที ยกเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
  • ก) กรณีที่มีความเสี่ยงต่อ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆของลูกค้าเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่สาม
  • ข) กรณีที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลเสียที่กระทบให้เกิดความเสียหายหนักต่อการดำเนินงานของบริษัท
  • ค) กรณีที่เป็นการกระทำอันขัดต่อกฏหมาย
 3. ในกรณีที่มีคำร้องขอจากลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเองหรือตัวแทน เพื่อ ลบบางส่วน เพิ่ม หรือ แก้ไข ข้อมูลที่ได้รวบรวมมา จะทำการตรวจสอบและดำเนินการตามผลลัพท์อย่างเหมาะสม
 4. ในกรณีที่มีคำร้องขอจากลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือตัวแทนให้ ลบ หรือ หยุดใช้ข้อมูลที่ได้รวบรวมมา จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเมื่อเหตุผลคำร้องได้รับการตรวจสอบแล้ว
 5. ในกรณีของคำร้องในข้อที่ 4 ลูกค้ากรุณาติดต่อที่ร้านค้าที่ใช้บริการหรือศูนย์บริการสอบถามและร้องเรียนที่ระบุไว้ในข้อที่ 8 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจะใช้เพื่อเป้าหมายตามการร้องขอจากลูกค้าและจะถูกเก็บรักษาอย่างเคร่งครัด

8 ศูนย์บริการสอบถามและร้องเรียน

บริษัท Sugi Bee Garden จำกัด แผนกงานต่างประเทศ EC

〒861-5535 คุมะโมโตะ คุมะโมโตะชิ คิตะคุ มิสึกุมาจิ 571-15
เวลารับโทรศัพท์:
TEL: +81-96-245-1768
E-mail: sugibeegarden@0038.co.jp

9 การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 ทางบริษัทจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและจะแก้ไขเนื้อหานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามความจำเป็น และเมื่อมีการปรับปรุงหรือแก้ไข นโยบายใหม่จะมีผลใช้ทันทีหลังประกาศใช้

เขียน ณ วันที่ 1 กันยายน 2017